Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1.      Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

-          podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

-          podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

-          podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

-          podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

-          vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

-          napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

-          poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

-          vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

 

 

2.      Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

a)      na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b)      na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c)      na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

d)     na slušné zacházení, na respektování jazyka, náboženství, barvy pleti

e)      na pozornost a vedení ze strany lidí

f)       na ochranu před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit

g)      na prostředí plné pohody a porozumění, lásky a bezpečí

h)      kdykoliv se napít

i)        jít kdykoliv na toaletu

j)        jíst pouze to a tolik, kolik chtějí

k)      aby jim dospělý pomohl, když potřebují

l)        být oslovovány tak, jak jsou zvyklé z domova nebo jak chtějí

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

 

Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

Povinnosti dětí :

a)      chovat se podle pravidel, která si stanoví na začátku školního roku

b)      po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo

c)      být samostatné při hygieně (mytí rukou, čištění zubů, použití kapesníku, WC)

d)     upevňovat společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc)

e)      oznámit učitelce, když chtějí opustit třídu

  

3.      Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti

 

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo

a)      na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,

b)      vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí  vzdělávání dětí,

c)       na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

Účastnit se akcí pořádaných mateřskou školou

Půjčovat si knihy, časopisy s odbornou tématikou

Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí

 

4.      Povinnosti zákonných zástupců

 

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní

a)      zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu a oblečení

b)      na vedoucí zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

c)      informovat  mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

d)     dokládat důvody nepřítomnosti dítěte

e)      oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky

 f)       respektovat tento Školní řád a další dokumenty, týkající se výchovně vzdělávací práce MŠ

 g)      ve stanoveném termínu uhradit úplatu  za předškolní vzdělávání a stravné

 

Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

  

 

Čl. II

Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 

5.      Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí zařízení po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

 

Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu  opět dohodnout s vedoucí zařízení.

 

6.      Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi mateřské školy, a to až v příslušné třídě, do které dítě dochází. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

 

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

 

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte vyplní na evidenčním listu dítěte.

 

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

  • pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky
  • informuje telefonicky vedoucí zařízení
  • řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči
  • případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc

 

(pozn. Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by však měla s dítětem setrvávat na území mateřské školy)

 

7.      Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně zařízení či na www.stránkách.

 

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

Vedoucí zařízení nejméně jednou za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

Zákonní zástupci dítěte si mhou domluvit s vedoucí zařízení nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází,  individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 

Vedoucí zařízení nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

8.      Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurse, divadelní  a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách u šaten jednotlivých tříd.

 

V případě, že součástí akcí bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola  souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci.

 

9. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu písemnou formou mateřské škole a to buď předáním oznámení pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází nebo telefonickou omluvou .

 

Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 5 dnů, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s vedoucí zařízení.

 

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení  této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy

 

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogickému pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti  při vzdělávání.

 

Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítě, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

10. Stanovení  podmínek  pro úhradu úplat v mateřské škole

 

Úhrada úplaty za vzdělávání

 

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

    Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce,

 

11.  Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci , s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

  

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 

a)      dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,

b)      řídí se školním řádem mateřské školy,

c)      dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti  a vzájemné ohleduplnosti.

 

 

Čl. III

upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte

v mateřské škole

 

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte

  • evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem
  • oznámení rodičů – vyzvedávání dítěte
  • přihlášku
  • potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

 

Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může vedoucí zařízení školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 

12.  Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

Vedoucí zařízení může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 9.1 až 9.3 tohoto školního řádu.

     

13.   Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu, může vedoucí zařízení rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

14.  Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

 

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může vedoucí zařízení rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole. 

 

15.  Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování.

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1 a 10.2 tohoto školního řádu, může vedoucí zařízení rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.