Režim dne

II. Režim dne

Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj a pro navazující vzdělávání v ZŠ. 

Denní režim respektuje biorytmus dětí a umožňuje reagovat na momentální potřeby dětí a rodičů.


06:30 – 08:00 PŘÍCHOD DĚTÍ, VOLNÁ HRA
08:00 – 08:15 ÚKLID TŘÍDY, RANNÍ KRUH

08:15 – 08:30  MOTIVOVANÉ CVIČENÍ

08:45 – 09:00 SVAČINA
09:00 – 09:45 VÝUKOVÝ BLOK
09:55 – 11:15 POBYT VENKU
11:20 – 12:00 OBĚD, ODCHOD DĚTÍ Z DOPOLEDNÍHO PROGRAMU
12:10 – 14:00 ODPOČINEK/SPANÍ
12:30 – 13:30 PREDŠKOLÁČEK
13:30 – 14:00 DIDAKTICKÉ HRY
14:00 –14:30 SVAČINA

14:30 – 16:15 VOLNÁ HRA DĚTÍ

16:30                ODCHOD DĚTÍ Z CELODENNÍHO PROGRAMU

 

Nemoci, které vylučují dítě z pobytu ve školce, stacionáři:

Infekční, přenosné nemoci. Teploty

Úporný průjem a zvracení.

V případě nejasností, nás kontaktujte .


Hra 
je zařazována průběžně ve všech částech dne, volná hra převládá v době scházení a rozcházení dětí a v době svačinky, během odpoledního odpočinku. Řízené činnosti zařazujeme zpravidla před pobytem venku.

 Pohybové aktivity 
Třídy jsou vybaveny pro pohybové činnosti různorodým náčiním, nářadím a pomůckami, které si mezi sebou třídy půjčují. 

Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:

- před dopolední svačinou – individuálně, nebo skupinově zaměřené pohybové činnosti

- před pobytem venku – cvičení s náčiním doprovázené slovem nebo hudbou, pohybové

-  hry, psychomotorické hry, zdravotní a relaxační cvičení

- při pobytu venku - sezónní pohybové činnosti, pohybové hry

- odpoledne po odpočinku - pohybové chvilky, individuální hry, hudebně pohybové činnosti

- minimálně 1x týdně řízené TV činnosti zaměřené na cvičení na nářadí


Pobyt venku 
Probíhá zpravidla 2 hodiny dopoledne, v letních měsících odpoledne děti pravidelně využívají k hrám zahradu.
Délku pobytu venku přizpůsobujeme počasí a stavu ovzduší. 
Školní zahrada je plně oplocena, vhodná pro sport i pro vzdělávání, poskytuje dětem rozmanitý terén, pískoviště, travnatou i tvrdou plochu, lavičky, stoly, klouzačku, houpačky, prolézačky. 
Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě.
V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven již v ranních hodinách.
Během pobytu venku děti mají pokrývku hlavy,  popř. ochranný krém v UV faktorem. 

Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace. 
Pro pobyt venku je využíváno i nejbližšího okolí . Při pobytu venku jsou využívány činnosti řízené i spontánní:

- sezónní činnosti

- tvořivé, praktické a kognitivní činnosti

- pohybové a sportovní hry s náčiním

- turistika

- jízda na dětských dopravních prostředcích


Odpočinek

Používáme lehké postýlky, molitanové matrace. Každé dítě má přiděleno své označené lůžko.
Doba a forma odpočinku vychází z individuálních potřeb dětí. Minimálně  3/4hodiny (zpravidla od 12.00 hod - do 12.45 hodin) odpočívají všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce. Nemusí spát, mají možnost si do postýlek vzít svou oblíbenou hračku, polštářek. Děti ke spánku nenutíme.
Děti vstávají průběžně po probuzení. Během odpočinku děti vždy mohou individuálně uspokojit své hygienické potřeby.

Stravování 
Stravování dětí a zaměstnanců je zajišťováno Gastronomickým centrem Pohoda . Podrobný režim, přípravy jídel, svačinek  je uveden v provozním řádu  kuchyně. Pokud je dítě přítomno v době podávání stravy, vždy se stravuje.

Děti mají možnost volby porce jídla, do jídla děti nenutíme, ale snažíme se o to , aby jídlo alespoň ochutnaly.
Mezi jednotlivými jídly jsou zpravidla tříhodinové intervaly. 

Mytí nádobí se provádí v myčce, popřípadně v dostatečně teplé pitné vodě s přídavkem mycího prostředku, po předchozí očistě od zbytků.
Nádobí se nesmí utírat do utěrek. Čistící prostředky a pomůcky na úklid prostor kuchyně jsou uloženy ve skladu . Likvidace odpadu je zajišťována pravidelně a včas